Τιμές

Τιμές για το 2019:

Κατηγορία σπιτιού Τιμή σε Ευρώ ανά σπίτι ανα διανυκτέρευση
Top hill (6,7) 140
Mid hill (8,9) 110
Low hill (10-12,14) 120

Για κράτηση, παρακαλώ, επικοινωνήστε μαζί μας